ERDF-c

Считано от 23.09.2020 г. „Овирон“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073- 15718-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок за изпълнение: 3 месеца

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 5690 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 4836,50  лeвa, а на националното съфинансиране – 853,50 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: постигане на положителен ефект по отношение на „Овирон“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало на проекта (дата на стартиране):  23.09.2020 г.

Край на проекта (дата на приключване): 23.12.2020 г.